*Informacijos šaltinis – Pakruojo kultūros centras

Informacija:

Balsiai, Pakruojo raj.

56.009211, 23.978872

Balsių Dvaras

🔎🧐 Pradedame nuo buvusio Balsių dvaro, kuriame XX a. 4 dešimtmetyje gyveno poetas, rašytojas, dramaturgas Kazys Binkis (1893-1942).

Dvaras įsikūręs Klovainių seniūnijoje, Balsių kaime. Senoji g. 41
Nuotraukos (2012 m. – 2013 m.)

Balsių dvaro fragmentai
Balsių dvaro fragmentai2
Balsių dvaro fragmentai3
Pirmosios klėties fragmentai
Pirmosios klėties fragmentai2
Pirmosios klėties fragmentai3
Antrosios klėties fragmentai
Antrosios klėties fragmentai2
Antrosios klėties fragmentai3
Ūkinis pastatas
Ūkinis pastatas2
Šulinio fragmentai
Stogastulpis
Gyvenamojo namo fragmentai

Informacija:

Lygumai, Pakruojo raj.

56.004107, 23.654783

Paminklas Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Vytautui

🔎🧐Keliaujame toliau ir stabtelime Lygumų miestelyje, Nepriklausomybės aikštėje.
Čia stūkso paminklas, pastatytas 1930 m., Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto mirties 500-ųjų metinių minėjimo proga, Lygumų miestelio gyventojų lėšomis. Jis atidengtas 1930 m. rugpjūčio 1-ąją dieną.

Paminklo statybos iniciatorius ir organizatorius – Lygumų mokyklos mokytojas Leonas Bojarskis.
Autorius – dailininkas Gerardas Bagdonavičius.
(Nuotraukos 2010 m.)

Paminklas Vytautui
Paminklas Vytautui2
Paminklas Vytautui3
Paminklas Vytautui4

Informacija:

Tarvydų km., Pakruojo raj.

55.869691, 23.969718

Tarvydų kaimo senosios kapinės

🔎🧐Keliaujame toliau, šįkart į Rozalimo seniūniją, Tarvydų kaimo senąsias kapines.

Pats Tarvydų kaimas priklausė Klovainių Romos katalikų bažnyčios parapijai. Ankstyviausioje išlikusioje Klovainių bažnyčios mirties metrikų knygoje surašyti mirusieji nuo 1795 m. Pirmasis palaidojimas kapinėse minimas 1797 m. liepos 18 d., kai mirė ir čia buvo palaidota 2 metų Joana Povilaitė. Iki 1812 m. kapinaitėse buvo palaidoti 38 mirusieji. 1849-1868 m. įrašai Smilgių bažnyčios mirties metrikų knygoje rodo, kad nuo 1850 m. Tarvydų kapinėse kasmet laidoti 5-6 mirusieji. Pagal Klovainių bažnyčios mirties metrikų knygą, 1865 m. kapinaitėse palaidotas 1 mirusysis. 1868-1883 m. įrašai Smilgių bažnyčios mirties metrikų knygoje rodo, kad kapinėse laidota kasmet nuo 1 iki 7 mirusiųjų. Pavyzdžiui, 1868-09-20 Tarvydų kaimo kapinaitėse palaidota 5 metų Ona Motiekaitytė, mirusi „nuo išgąsčio“. Kapinėse stovi ant akmens postamento įtvirtintas metalinis kryžius (be įrašų), medinis kryžius (be įrašo) bei medinis kryžius su įrašu: „INRI / A † A / ELENA MEDIŠAUSKAITĖ / 1933-1933“.

(Nuotraukos 2015 m. – 2016 m.)

Tarvydų kapinės
Tarvydų kapinės2
Tarvydų kapinės3
Tarvydų kapinės4
Tarvydų kapinės5

Informacija:

Steigvilių km., Pakruojo raj.

56.197314, 24.004594

Steigvilių vėjo malūnas

🔎🧐Šįkart lankomės Žeimelio seniūnijoje, Steigvilių kaime, kuriame visai neseniai atgijo Steigvilių vėjo malūnas.

Jį 1891 m. pastatė Jonas Beinoravičius, padedamas malūnų meistro Bredikio. Jonas Beinoravičius dirbo malūnininku iki mirties 1941 m., tuomet malūno valdymą perėmė jo sūnus Antanas. Šis, pasikeisdamas su broliu Pranu, dirbo malūne taip pat iki mirties 1976 m. Vėlesnius du metus malūne dirbo Pranas Beinoras, kol 1978 m. jį pakeitė Juozas Pašiškevičius. Paskutinis Steigvilių malūno malūnininkas buvo Bronislavas Nausėda, dirbęs čia nuo 1988 iki 1993 m. XX a. 7-ame deš. malūne įrengtas elektros variklis, XX a. 9-ame deš. apskardintas stogas.
(Nuotraukos 2010 m. – 2019 m.)

Steigvilių malūnas
Steigvilių malūnas2
Steigvilių malūnas3
Steigvilių malūnas4
Steigvilių malūnas5

Informacija:

Lauksodžio km., Pakruojo raj.

56.234975, 24.001026

Lauksodžio Šv. Aloyzo bažnyčios statinių kompleksas

🔎🧐 Keliaujame į Žeimelio seniūnijoje esantį Lauksodžio kaimą. Čia, Gėlių gatvėje, randame Šv. Aloyzo bažnyčią.

1695 m. už dovanotas pinigines aukas Lauksodžio valdą nusipirko Mintaujos jėzuitai, čia įkūrė savo dvarą bei misijų stotį. Jėzuitiškasis Lauksodžio istorijos tarpsnis tęsėsi nuo 1695 m. iki Jėzaus Draugijos panaikinimo – 1773 metų. Tuo metu čia nuolatos gyveno vienas arba du tėvai misionieriai, kurie turėjo rūpintis dvaro ūkiniais reikalais ir apylinkėse gyvenančių žmonių sielovada. Koplyčia Lauksodyje pradėta statyti 1717 m. 1751-1752 m. baigta statyti iki šių dienų išlikusi bažnyčia. Netrukus bažnyčia buvo konsekruota, jai suteikiant dviejų jėzuitų šventųjų – Aloyzo Gonzagos ir Jono Pranciškaus Reži – titulą. Šventoriuje palaidoti: Lauksodžio dvaro savininkės Antanina ir Liudvika Vereščinskos; kunigas, knygnešių rėmėjas Feliksas Polikarpas Mazulevičius (gimė 1830 m. Mosėdyje, mirė 1907 m. Lauksodyje), Lauksodyje klebonavęs nuo 1888 m. iki 1907 m.; kunigas, karo kapelionas, Šeduvos progimnazijos direktorius Antanas Vaitiekūnas (gimė 1886 m. Vabalninke, mirė 1972 m. Lauksodyje), Lauksodyje klebonavęs nuo 1925 m. iki 1961 m., 2014 m. apdovanotas Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi (po mirties).

(Nuotraukos 2019 m.)

Lauksodžio Šv. Aloyzo bažnyčia
Bažnyčios vartai
Bažnyčios vartai2
Vartų fragmentas2
Bažnyčios aplinkos fragmentai
Bažnyčios aplinkos fragmentai2
Šv. Aloyzo bažnyčia
Šv. Aloyzo bažnyčia2
Bažnyčios vidaus fragmentai
Bažnyčios varpinė
Varpinės varpo fragmentas
Varpas

Dievdirbio Jono Danausko kapas Rozalime

🔎🧐 Kelionės tikslas – Rozalimas. Čia, vietinėse kapinėse, pastebime kapą, kuriame palaidotas dievdirbys Jonas Danauskas (gimė 1855 m. Žiurkių k., Pakruojo r. (kitais duomenimis – 1861 m. Utenių k., Pakruojo r.) – mirė 1937 m. spalio 29 d.).
Dievdirbio amato Jonas Danauskas mokėsi iš tėvo Ksavero Danausko, sekė bažnytinės dailės pavyzdžiais, mokėsi bažnytinių reikmenų dirbtuvėse Varšuvoje. 1907 m. dalyvavo pirmojoje Lietuvių dailės parodoje Vilniuje. Sukūrė šventųjų skulptūrų, figūrinių kompozicijų, monumentalių skulptūrinių grupių bei altorius kelioms Šiaurės Lietuvos bažnyčioms (Rozalimo, Pasvalio, Pakruojo, Klovainių ir kitoms), mažosios architektūros statinių (kryžių, koplytstulpių, koplytėlių), nutapė religinių paveikslų.

📷 Nuotraukos (2008 m. – 2012 m.)

J. Danausko kapas
J. Danausko kapas2
J. Danausko kapas3
J. Danausko kapas4
J. Danausko kapas5

Informacija:

Mikniūnų km., Pakruojo raj.

56.121261, 23.720416

Mikniūnų karčemos ir kalvės kompleksas

🔎🧐 Lankomės Pašvitinio seniūnijoje, Mikniūnų kaime. Čia, Trivalakių g. 1, įsikūręs Mikniūnų karčemos ir kalvės kompleksas.

Šaltiniuose ir literatūroje nurodoma, jog karčema galėjo būti pastatyta dar 1798 m. Karčemos pastatą 1904 m. nupirko Kazimieras Žemrieta. K. Žemrietos šeima pastate gyveno, taip pat čia buvo įrengta krautuvė, staliaus dirbtuvės, buvusioje stadaloje – pirtis ir kitos ūkinės patalpos. K. Žemrieta 1927 m. -1928 m. pastatė kalvę.

📷(Nuotraukos 2019 m.)

Mikniūnų karčema
Mikniūnų karčema2
Mikniūnų karčema3
Mikniūnų karčema4
Mikniūnų kalvė
Mikniūnų karčema5
Mikniūnų karčema6
Mikniūnų kalvė2
Mikniūnų karčema7
Mikniūnų karčemos vidus
Mikniūnų karčemos durys
Mikniūnų karčemos vidus2
Mikniūnų karčemos vidus3
Mikniūnų karčemos vidus4
Mikniūnų kalvė

Informacija:

Pavėzgiai, Pakruojo raj.

55.928569, 23.687597

Pavėzgių dvaro sodyba

🔎🧐 Lygumų seniūnija. Pavėzgių kaimas…
Dvaras, kuris XIX a. II pusėje priklausė Adolfui Landsbergiui. XIX a. pab. dvarą paveldėjo Elvina Landsbergytė (1856-1913). E. Landsbergytė 1876 m. ištekėjo už Čelkių dvaro nuomininko Zbignevo Antano Chodakausko (1847-1930). 1887 m. Chodakauskai persikėlė į Pavėzgių dvarą. Vėlesniu laikotarpiu dvaro savininke šaltiniuose minima Alina Aleknavičiūtė Šakmanienė. 1931 m. dvaro parceliacijos dokumentuose sodybos savininku nurodytas Tadas Šakmanas. Dalies dirbamų žemių jo brolis – Aloyzas Algimantas Šakmanas. Tadas Šakmanas (1899-1989) – karo lakūnas, pulkininkas. 1919 m. dalyvavo Lietuvos nepriklausomybės kovose. Tarnavo karo aviacijoje, ilgesnį laiką buvo karo aviacijos sandėlių viršininku. 1927 m. buvo „Kario“ redaktoriumi. 1927 m. paskirtas prezidento adjutantu. 1937 m. išėjo į atsargą. Gyveno Šiauliuose, Pavėzgiuose. Dirbo Šiaulių alaus daryklos „Gubernija“ direktoriumi. 1945 m. represuotas. Į Lietuvą grįžo 1956 m. Apdovanotas Vyčio Kryžiaus 5-ojo laipsnio ordinu, Vytauto Didžiojo 4-ojo laipsnio ordinu, DLK Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu, Čekoslovakijos Baltojo Liūto 3-iojo laipsnio ordinu, Latvijos Trijų Žvaigždžių 3-iojo laipsnio ordinu.

📷 (Nuotraukos 2013 m. – 2017 m.)

Svirnas
Svirno fragmentai
Svirno fragmentai2
Dvarininko namas
Dvaro koplytėlė
I kumetynas
II kumetynas
Ratinė
Rūsys
Tvartas
Ūkinis pastatas
Ūkinis pastatas2

Informacija:

Pašvitinys, Pakruojo raj.

56.156833, 23.816541

Lietuvos partizano Aleksandro Vainausko kapas

🔎🧐 Pašvitinys. Lietuvos partizano Aleksandro Vainausko (gimė 1897 m. rugsėjo 27 d. Linkuvos valsčiuje, Panevėžio apskrityje) kapas.
Tai pirmasis palaidotas Lietuvos partizanas žuvęs kovoje už Lietuvos Nepriklausomybę.
1919 m. sausio 16 d. Rimkūnų dvare vyko partizanų kova su bolševikais. Šių kautynių metu Aleksandras Vainauskas žuvo. 1935 metais apdovanotas Kūrėjo savanorio medaliu. 1938 m. ant Aleksandro Vainausko kapo pastatytas ir iškilmingai atidengtas paminklas.

📷 (Nuotraukos 2013 m. )

A. Vainausko kapas
A. Vainausko kapas2
A. Vainausko kapas3
A. Vainausko kapas4
A. Vainausko kapas5

Informacija:

Bališkių km., Pakruojo raj.

55.879996, 23.803220

Bališkių senosios kapinės

🔎🧐Rozalimo seniūnija, Bališkių kaimas. Senosios kaimo kapinaitės. Iki 1767 m. Bališkių kaimas priklausė Klovainių Romos katalikų bažnyčios parapijai, vėliau – Rozalimo bažnyčios parapijai. Išlikusiose 1865, 1875 ir 1876 m. Rozalimo bažnyčios mirties metrikų knygose rašoma, kad visi mirę Bališkių kaimo gyventojai tuo metu buvo laidojami parapijos kapinėse.

Bališkių kapinės
Bališkių kapinės2
Bališkių kapinės3
Bališkių kapinės4
Bališkių kapinės5

Informacija:

Lauksodis, Pakruojo raj.

56.236476, 24.001967

Birutės paminklas Lauksodyje

🔎🧐 Žeimelio seniūnija, Lauksodis. Čia, 1931 m., Lietuvos katalikių moterų draugijos Lauksodžio skyriaus iniciatyva pastatytas Birutės paminklas.

postamento rytų pusės bareljefas – ,,Kunigaikštis Kęstutis sutinka Birutę” (vaizduojamas raitelis ir vaidilutė miško ir jūros fone), o šiaurės pusėje – iš jūros bangų iškilusio kryžiaus ir stilizuotų saulės spindulių bareljefas.
Paminklo autorius – Antanas Nesavas.
📷 (Nuotraukos 2011 m.)

Birutės paminklas1
Birutės paminklas2
Birutės paminklas3
Birutės paminklas4
Birutės paminklas5
Birutės paminklas6
Birutės paminklas7

Informacija:

Ūdekai, Pakruojo raj.

56.151607, 24.016901

Ūdekų vėjo malūnas

🔎🧐 Lankomės Linkuvos seniūnijoje, Ūdekuose. Čia vėjo malūnas pastatytas apie 1902 metus. Pirmasis pastato savininkas buvo Šurna, vėliau – Nociunskis, Plūkas. 1914 m. malūną iš Plūko nupirko Linkavičių dvaro eigulys Karolis Rozenfeldas. Apie 1931 m. malūne buvo įrengtas garo katilas, veikęs apie keturis metus. Garo katilas naudotas girnoms sukti kai nebūdavo vėjo. 1948 m. malūną perėmė Joniškio apskrities pramonės kombinatas. Sparnai malūno girnas suko iki 1958 metų. 1959 m. įvesta elektra. XX a. devintame dešimtmetyje malūnas rekonstruotas.

📷 (Nuotraukos 2009 m. – 2012 m.)

Ūdekų malūnas
Ūdekų malūnas2
Ūdekų malūnas3
Ūdekų malūnas4
Ūdekų malūnas5
Ūdekų malūnas6
Ūdekų malūnas7
Ūdekų malūnas8

Informacija:

Pamūšis, Pakruojo raj.

56.089345, 23.666983

Pamūšio dvaro sodyba

🔎🧐 Linkuvos seniūnija. Pamūšis.
Kadaise čia stovėjo didis dvaras, o literatūroje minima, kad XIX a. pradžioje dvarą valdė Pliateriai. 1838 m. Pliaterių Pamūšio dvare stovėjo medinis klasicizmui būdingos architektūros ponų namas, trijų patalpų akmenų mūro grūdų svirnas, diendaržinis aštuonių patalpų tvartas, dvi daržinės, klojimas, arklidė vežiminė, ledainė. XX a. pradžioje dvaro savininku buvo Mikalojus Staškevičius.

📷 (Nuotraukos 2016 m. – 2017 m.)

Pamūšio dvaro sodybos fragmentai
Pamūšio dvaro sodybos fragmentai2
Ledainė
Dvaro parko fragmentai
Dvaro parko fragmentai2
Dvaro parko fragmentai3
Dvaro parko fragmentai4
Dvaro parko fragmentai5
Dvaro parko fragmentai6
Dvaro parko fragmentai7
Dvaro parko fragmentai8
Dvaro parko fragmentai9
Dvaro parko fragmentai10
Dvaro parko fragmentai11
Dvaro parko fragmentai12

Informacija:

Lygumai, Pakruojo raj.

56.006687, 23.653423

Lygumų kapinių koplyčia

🔎🧐 Lygumai. Kapinių koplyčia, kuri pastatyta 1953 m., kun. Narbuto rūpesčiu. 1911 m. nugriovus senąją medinę bažnytėlę ir vykdant naujosios Lygumų bažnyčios statybos darbus, šv. Mišios vykdavo kapinių koplyčioje. Kad parapijiečiai sutilptų, prie jos buvo pastatyta šiaudinė pastogė. Koplyčioje buvo padarytas altorius, iš paprastų lentelių sukalta klausykla ir sakykla.

📷 (Nuotraukos 2010 m.)

Kapinių koplyčia Lygumuose
Kapinių koplyčia Lygumuose2
Kapinių koplyčia Lygumuose3
Kapinių koplyčia Lygumuose4
Kapinių koplyčia Lygumuose5
Lygumų kapinių koplyčios fragmentas
Lygumų kapinių koplyčios interjero fragmentas
Lygumų kapinių koplyčios altoriaus retabulas
Lygumų kapinių koplyčia. Antkapinė plokštė.
Lygumų kapinių koplyčia. Antkapinė plokštė.2

Informacija:

Ugniagesių g. 2, Linkuva, Pakruojo raj.

56.085811, 23.970198

Linkuvos sinagoga

🔎🧐 Linkuvos sinagoga. Šaltiniuose ir literatūroje nurodoma, kad žydai Linkuvoje pradėjo kurtis XVIII a. Teigiama, jog 1883 m. Linkuvoje kilus gaisrui (kitų šaltinių teigimu – 1890 m.), sudegė ir medinė sinagoga. 1890 m. (data sinagogos frontone – 5650 pagal žydų kalendorių) pastatyta nauja mūrinė sinagoga, o 1959 m. sinagogoje įrengtas kino teatras.

📷 (Nuotraukos 2014 m.; 2019 m.)

Sinagoga Linkuvoje
Sinagoga Linkuvoje2
Sinagoga Linkuvoje3
Sinagoga Linkuvoje4
Sinagoga Linkuvoje5
Sinagoga Linkuvoje6
Sinagoga Linkuvoje7
Sinagoga Linkuvoje8
Sinagoga Linkuvoje9
Sinagoga Linkuvoje10

Birjagalos kaimo senosios kapinės

🔎🧐 Rozalimo seniūnija. Birjagalos kaimo senosios kapinės.
Pats kaimas priklausė Šeduvos bažnyčios parapijai. Šaltinių duomenys rodo, kad 1800-1895 m. kaimo kapinėse buvo palaidoti 89 mirusieji. XIX a. pradžioje maždaug pusė mirusiųjų buvo laidojami savo kaimo kapinėse, o antroje amžiaus pusėje – beveik visi buvo laidojami Alksnupių kaimo kapinėse arba Šeduvos ir Rozalimo parapinėse kapinėse. XX a. pradžioje kapinėse dar stovėjo medinė koplytėlė ir apie 20 kryžių. Sovietmečiu dalis kapinių kalvelės buvo nukasta žvyrui. 1995 m. kapinėse pastatytas medinis kryžius, o1999 m. pastatytas paminklas.

📷 (Nuotraukos 2015 m. – 2016 m.)

Birjagalos kapinės
Birjagalos kapinės2
Birjagalos kapinės3
Birjagalos kapinės4
Birjagalos kapinės5
Birjagalos kapinės6
Birjagalos kapinės7

Informacija:

Rozalimas, Pakruojo raj.

55.908083, 23.864707

Zigmantiškių akmuo su Marijos pėda

🔎🧐 Zigmantiškių akmuo su Marijos pėda – mitologinis akmuo, stūksantis Pakruojo rajone, Rozalimo seniūnijoje, Zigmantiškių kaime, Rozalimo šilo šiaurės vakariniame pakraštyje
Pasakojama legenda apie piemenėliams ant šio akmens pasirodžiusią Mariją, tad akmenį žmonės laikė šventu. Atsiminimuose yra rašoma, jog žmonės čia kažkada keliais ėję, o tikėdami šio akmens stebuklinga galia, atsiskeldavę gabalėlį ir juo namuose trindavę skaudamas vietas. Kai per atlaidus rozalimiečiai turėdavę svečių, kartu su jais pulkais traukdavę į šventąją vietą.
Objekto lankytojams taip pat pateikiamas pasakojimas, kodėl šis riedulys taip giliai įsmigęs į žemę. Esą kartą ponas, nebenorėdamas, kad apie akmenį būtų mindžiojami laukai, įsakė tą vietą aparti ir apsėti. Bet šį darbą bandęs daryti žmogus vakare griuvęs ant rankoje laikyto peilio ir mirtinai susižalojęs. Paskui į tą lauką niekas nėjo, ir jis vėl apaugo krūmynais. Vieną vyriškį, kuris aprašytąjį akmenį norėjęs suskaldyti, ištikęs paralyžius.

📷 (Nuotraukos 2008 m.; 2016 m.)

Zigmantiškių akmuo
Zigmantiškių akmuo2
Zigmantiškių akmuo3
Zigmantiškių akmuo4
Zigmantiškių akmuo5

Informacija:

Bardiškiai, Pakruojo raj.

56.213550, 24.012682

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto paminklas Bardiškiuose

🔎🧐 Šįkart atkeliavome į Žeimelio seniūniją, Bardiškių kaimą.
Čia lankome Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto paminklą, pastatytą Bardiškių kaime 1930 m., Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto mirties 500-ųjų metinių proga.
Statula sudaryta iš keturkampio plano cokolio, vertikalaus stačiakampio postamento ir ant jo stovinčios statulos. Postamento priekinėje dalyje – pilies su vėliava reljefas.

📷 (Nuotraukos 2008 m. © Aloyzas Petrašiūnas, www.kvr.kpd.lt )

Vytauto Didžiojo paminklas
Vytauto Didžiojo paminklas2
Vytauto Didžiojo paminklas3
Vytauto Didžiojo paminklas4
Vytauto Didžiojo paminklas5
Vytauto Didžiojo paminklas6
Vytauto Didžiojo paminklas7
Vytauto Didžiojo paminklas8

Koplyčių kaimo senosios kapinės

🔎🧐 Pakruojo seniūnija, Kolyčių kaimas, senosios kapinės. Kalvelė tankiai apaugusi spygliuočiais medžiais, krūmais, teritorijoje stovi du mediniai kryžiai, dėl ypač tankios augmenijos nėra galimybės nustatyti ar kapinėse yra daugiau išlikusių kryžių ar paminklų.

📷 (Nuotraukos 2019 m. © Laura Prascevičiūtė, www.kvr.kpd.lt )

Koplyčių kapinės
Koplyčių kapinės2
Koplyčių kapinės3
Koplyčių kapinės4
Koplyčių kapinės5

Dovydiškio dvaro sodybos fragmentai

🔎🧐Linkuvos seniūnija, Dovydiškio kaimas. Baudžiavos laikais dvaras priklausė bajorui Radenui. Prieš I-ąjį pasaulinį karą Dovydiškis buvo vienas iš daugelio Karpio dvarų. Aplink dvarą buvo parkas, kuriame buvo iškastas kanalas, buvo trys tiltai, kurių vienas – arkinis. Parko pakraštyje, ant kalnelio stovi Karpio pastatyta akmeninė koplytėlė. Koplytėlėje vykdavo pamaldos. Ant kalvelės yra kapinaitės, apaugę medžiais ir krūmais.

📷 (Nuotraukos 2015 m. © Jadvyga Verksnienė, www.kvr.kpd.lt )

Dvaro koplyčia
Dvaro koplyčia2
Dvaro koplyčia3
Parko fragmentai
Parko fragmentai2
Parko fragmentai3

Paskutinį kartą atnaujinta: 14 gegužės, 2020