Pakruojo verslo informacijos centras kelia sau pagrindinį tikslą – saugoti žmogaus pagrindines teises ir laisves, visų pirma, jo teisę į asmens duomenų apsaugą ir užtikrinti asmens duomenų apsaugą. Siekiame apsaugoti tvarkomus fizinių ir juridinių asmenų duomenis, komercines paslaptis.

Pakruojo verslo informacijos centras asmens duomenis tvarko vadovaudamasis Europos Sąjungos Bendruoju Duomenų Apsaugos Reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą. Oficialus Reglamento (ES) 2016/679 tekstas čia.

Mūsų prioritetas – ne tik jūsų duomenų saugumas, atikties Reglamento (ES) 2016/679 užtikrinimas, jūsų teisių sklandus ir operatyvus užtikrinimas, bet ir veiklos skaidrumas.

Asmens duomenų apsaugos pareigūnas – renovacijos vadybininkė Santa Venspolienė, el. p. dap@pakruojovic.lt, tel. +370 656 67690

Asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną visais klausimais, susijusiais su jų asmeninių duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu, laikydamasis Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės.

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės
Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo taisyklės
Prašymas įgyvendinti duomenų subjekto teisę

 

Paskutinį kartą atnaujinta: 20 gegužės, 2024