Pakruojo verslo informacijos centras kelia sau pagrindinį tikslą – saugoti žmogaus pagrindines teises ir laisves, visų pirma, jo teisę į asmens duomenų apsaugą ir užtikrinti asmens duomenų apsaugą. Siekiame apsaugoti tvarkomus fizinių ir juridinių asmenų duomenis, komercines paslaptis.

Pakruojo verslo informacijos centras asmens duomenis tvarko vadovaudamasis Europos Sąjungos Bendruoju Duomenų Apsaugos Reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą. Oficialus Reglamento (ES) 2016/679 tekstas čia.

Mūsų prioritetas – ne tik jūsų duomenų saugumas, atikties Reglamento (ES) 2016/679 užtikrinimas, jūsų teisių sklandus ir operatyvus užtikrinimas, bet ir veiklos skaidrumas.

Pakruojo verslo informacijos centro asmens duomenų tvarkymo taisyklės, patvirtintos 2018 m. gruodžio 31 d. l.e.p. direktorės įsakymu V-42.

 

Paskutinį kartą atnaujinta: 10 balandžio, 2020