Projektai

Projektas „Pakruojo miesto ekonomiškai neaktyvių gyventojų užimtumo didinimas siekiant pagerinti įsidarbinimo galimybes dalyvavo projekto“, Nr. Nr. 08.6.1.-ESFA-V-911-19-0011

Pradedamas naujas projekto “Preakceleravimo, inkubavimo ir mentorystės programa, skatinanti pradedančiųjų SVV subjektų kūrimąsi ir plėtrą Pakruojo rajono savivaldybėje“ įgyvendinimas

Projekto pareiškėjas – Pakruojo verslo informacijos centras

Projekto partneris – Pakruojo rajono savivaldybės administracija

Projekto pavadinimas „Preakceleravimo, inkubavimo ir mentorystės programa, skatinanti pradedančiųjų SVV subjektų kūrimąsi ir plėtrą Pakruojo rajono savivaldybėje“

Projekto tinkamos finansuoti išlaidos – 312.539,10 Eur.

Prašoma finansavimo suma – 265.658,23 Eur

Finansavimo intensyvumas – 85,00 proc.

Projekto esmė – skatinti verslumą, Pakruojo rajono socialinę – ekonominę plėtrą, padedant besikuriančioms įmonėms bei stiprinant veikiančių įmonių konkurencines galias, vykdant mentorystės ir preakseleravimo programas, SVV inkubavimą ir plėtrą, teikiant konsultavimo paslaugas bei suteikiant darbui reikalingą erdvę.

Tikslinė grupė – labai mažos, mažos, vidutinės įmonės ir  verslininkai

Projekto trukmė – 36 mėn.

PRANEŠIMAS

Norime pasidžiaugti, kad Pakruojo verslo informacijos centro ir  partnerio  Pakruojo rajono savivaldybės administracijos teikta paraiška projektui „Preakceleravimo, inkubavimo ir mentorystės programa, skatinanti pradedančiųjų SVV subjektų kūrimąsi ir plėtrą Pakruojo rajono savivaldybėje“ Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos buvo įvertinta teigiamai.

 Projekto tikslas – skatinti verslumą, Pakruojo rajono socialinę – ekonominę plėtrą, padedant besikuriančioms įmonėms bei stiprinant veikiančių įmonių konkurencines galias, vykdant mentorystės ir preakseleravimo programas, SVV inkubavimą ir plėtrą, teikiant konsultavimo paslaugas bei suteikiant darbui reikalingą erdvę. Tikslinė grupė – labai mažos, mažos, vidutinės įmonės ir  verslininkai. Projekto trukmė – 36 mėn. Bendra projekto vertė – 312.539,10 Eur. Prašoma finansavimo suma – 265.658,23 Eur. Numatomas finansavimo intensyvumas – 85,00 proc.

Tikime, kad šis projektas padės besikuriantiems verslams Pakruojo rajone, įkvėps naujų idėjų, prisidės prie aukštų verslų veiklos rezultatų, kurie prisidės ir  prie viso rajono ekonomikos gerinimo.

Pranešimą parengė Pakruojo verslo informacijos centras

2019 METAIS ĮGYVENDINTAS PROJEKTAS

,,Pakruojo miesto ekonomiškai neaktyvių gyventojų užimtumo didinimas siekiant pagerinti įsidarbinimo galimybes”.

Projekto tikslas – padidinti Pakruojo miesto ekonomiškai neaktyvių gyventojų įsidarbinimo galimybes, siekiant geresnės jų integracijos į darbo rinką, dalyvaujant gidų, muziejininkų ir renginių organizatorių visuomeninių praktinių darbo įgūdžių įgijimo savanorystės veiklose.

Projekto uždavinys – suteikti ekonomiškai neaktyviems asmenims žinių ir praktinių įgūdžių per savanorystės veiklas, siekiant įsidarbinimo galimybių didinimo.
Projektas orientuotas į ekonomiškai neaktyvių asmenų tikslinę grupę – 15 asmenų.
Projekto veiklos: 1. Informacinis motyvacinis renginys skirtas projekto vykdytojams ir projekto dalyviams; 2. Pažintinis vizitas į savanorystės veiklų atlikimo vietą; 3. Mokymai ir kursai projekto veiklų dalyviams; 4. Dalyvavimas gidų, muziejininkų ir renginių organizatorių praktinių įgūdžių įgijimo savanorystės veiklose, siekiant įgyti patirties ir įgūdžių.
Praktinių įgūdžių įgijimas savanoriaujant teiks didelę naudą projekto veiklų dalyviams – savanoriams, kadangi bus suteikti praktiniai įgūdžiai, savirealizacijos galimybė, mokymosi procesas, darbinė patirtis, nauji socialiniai įgūdžiai ir darbo aplinkos supratimas. Šių veiklų pagrindu yra galimybė skatinti ekonomiškai neaktyvių gyventojų užimtumo iniciatyvas, skirtas nedarbo mažinimui ir įsidarbinimo galimybių didinimui. Projekto veiklų dalyviai taps aktyvesniais gyventojais ir gebančiais įsilieti į darbo rinką. Pakruojo mieste atsiras daugiau motyvuotų, praktinius įgūdžius įgijusių asmenų, pasiruošusių integruotis į darbo rinką. Atsiras asmenų, gebančių dirbti miesto gidais, muziejininkais ir renginių organizatoriais, kurie padės pritraukti ir išlaikyti turistų srautus, domėjimąsi Pakruojo miestu ir turizmo objektais bei rajone organizuojamais sporto ir kultūros renginiais. Projekto įgyvendinimo metu projekto veiklų dalyviai įgis darbinius įgūdžius savanoriaudami per praktines veiklas.

Projektas finansuojamas: 

iš Europos socialinio fondo lėšų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Pakruojo rajono savivaldybės lėšų

Projekto vykdytojas:

Pakruojo verslo informacijos centras

Projekto partneriai:

Pakruojo automobilių sporto klubas

Pakruojo kultūros centras

Pakruojo rajono savivaldybė

(Pakruojo krašto muziejus „Žiemgala“).

Projektas "Cross Border Cooperation Programme"

Viešosios įstaigos Pakruojo verslo informacijos centro (pagal 2007-2013 m. Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos  3–iąjį kvietimą) projekto LLIII-175 „Competitive Entrepreneurship By Lifelong Learning And Business Cooperation” („Konkurencingas verslas, pagrįstas mokymusi visą gyvenimą ir bendradarbiavimu tarp verslo subjektų“) įgyvendinimui skirtas finansavimas – 29969,00 EUR.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 18 mėnesių (nuo 2011 m. rugsėjo iki 2013 m. vasario).

PROJEKTO TIKSLAS

Projekto tikslas – skatinti konkurencingą verslumą Latvijos ir Lietuvos pasienyje taip, kad būtų išvengta kliūčių jo plėtrai, verslo aplinkos aktyvinimui ir suteikti subalansuotų sprendimų bendradarbiavimui mokymosi visą gyvenimą įstaigose ir įmonėse.
Pareiškėjas – Žiemgalos planavimo regionas (Zemgales Plānošanas reģions).

PROJEKTO PARTNERIAI

Projekto partneriai: Pakruojo verslo informacijos centras,  Kurzemės regiono administracija, Duobelės suaugusiųjų švietimo ir verslo paramos centras, Jelgavos savivaldybė, Rundalės savivaldybė, Joniškio rajono turizmo ir verslo informacijos centras, Šiaulių regiono plėtros agentūra, Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras, Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras, Liepojos universitetas, Talsi suaugusiųjų švietimo centras, Ventspilio universitetas kolegija, Kuldigos savivaldybė, Kauno Technologijos universitetas.

PROJEKTO APRAŠYMAS

Projekto aprašymas. Projektas bus įgyvendinamas trijuose Latvijos ir Lietuvos regionuose – Žiemgaloje, Kurzeme ir Šiaurės Lietuvoje. Pagrindinės problemos yra sunki ekonominė padėtis ir aukštas nedarbo lygis pasirinktose srityse. Visa tai lėmė mažas verslumo aktyvumas, pasyvios ir nedidelės mokymosi visą gyvenimą centrų techninės galimybės tarnauti verslo poreikiams, neaktyvi verslo aplinka. Bus plėtojama veikla aktyvinti verslininkus.Structure has become the leading industry exponent of the transformational construction tool and process Building Information Modeling (BIM), with more than $50 billion in BIM project experience.

Projektas "KURKIME ATEITĮ DRAUGE!"

2006 m. sausio 2 d. – 2007 m. gruodžio 28 d. VšĮ Pakruojo verslo informacijos centras vykdė projektą “Verslo paramos sistemos gerinimas Pakruojo rajone”  finansuojamą iš  Europos Sąjungos  Struktūrinių  fondų lėšų, pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento 3.2 priemonę.

Projekto “Verslo paramos sistemos gerinimas Pakruojo rajone” vykdymo išlaidoms padengti buvo skirta iki 171506,25 Lt paramos, paramos intensyvumas iki 95,91 proc.

PROJEKTO TIKSLAS

Projekto tikslas – gerinant verslo paramos sistemą prisidėti  prie palankios verslo aplinkos kūrimo Pakruojo rajone.

Įgyvendinant  projektą  buvo vykdomi viešieji  pirkimai paslaugoms bei įrangai įsigyti; sukurtas informatyvus internetinis tinklapis www.pakruojovic.lt, kuriame Pakruojo rajono verslininkai gali rasti naudingos verslo informacijos, įsigyta kompiuterinė ir programinė įranga.  Tinklapio bei įsigytos įrangos pagalba, yra sudaryta galimybė skleisti informacinių technologijų privalumus  ir skatinti informacinių technologijų diegimą rajono SVV įmonių  tarpe.

Projekto metu buvo išleisti šeši numeriai po 1000 egz. verslo informacinių  leidinių  kuriuose talpinama informacija apie vykdomą projektą,  verslo situaciją rajone,  sėkmingi verslo pavyzdžiai, informuojama apie paramą verslui. Gerosios verslo patirties sklaidos pagalba buvo kuriamas multiplikatoriaus efektas. Informacija apie viešųjų paslaugų verslui naudą įtakoja Pakruojo verslo informacijos centro efektyvesnę veiklą.

Tinklapio pagalba plėtojamas interaktyvus bendradarbiavimas tarp verslininkų ir Pakruojo verslo informacijos centro. Tai padeda kurti palankią aplinką verslui, plėtojant verslo infrastruktūrą ir įtakoti rajono ekonominės situacijos gerėjimą.  Projekto pabaigoje, projekto viešinimui ir Pakruojo rajono verslo aplinkos pristatymui, išleistas 500 egz. tiražu leidinys. Leidinys išplatintas  SVV subjektams, fiziniams asmenims ketinantiems pradėyi verslą, potencialiems investuotojams, besidomintiems Pakruojo rajono verslo aplinka.

Pagrindiniam tikslui pasiekti projekto įgyvendinimo  laikotarpiu įgyvendinti šie uždaviniai:

  1. VšĮ Pakruojo verslo informacijos centro teikiamos paslaugos verslui tapo geresnės  ir kompleksiškesnės (įrengta moderni informacinių technologijų paslaugų teikimo bazė).
  2. VšĮ Pakruojo verslo informacijos centro verslo informacijos sklaidos sistema tapo geresnės (sukurtas tinklalapis, išleisti  6 informaciniai sklaidos leidiniai, leidinys, skirtas projekto viešinimui  ir verslo aplinkos pristatymui).
  3. Sudarytos sąlygos interaktyviam bendravimui tarp VšĮ  Pakruojo verslo informacijos centro ir Pakruojo rajono verslininkų.

Įgyvendinti uždaviniai prisideda prie verslo paramos sistemos gerinimo, palankios verslo aplinkos kūrimo. Palanki verslo aplinka sudaro sąlygas naujų įmonių steigimuisi, verslo plėtrai.

Projektas "Šiaulių apskrities viešųjų verslo paslaugų teikėjų gebėjimų stiprinimas didinant paslaugų kokybę, įvairovę ir prieinamumą"

*Projektą dalinai finansuoja Europos Sąjungos  PHARE programa

Projekto trukmė: 2004 m gruodis – 2005 m. rugsėjis

Projekto pareiškėjas  yra VšĮ Šiaulių verslo inkubatorius.

PROJEKTO PARTNERIAI

Projekto partneriai: VšĮ Pakruojo verslo informacijos centras, VšĮ Kelmės  rajono verslo informacijos centras, VšĮ Šiaulių  rajono verslo informacijos centras, VšĮ Akmenės rajono turizmo ir verslo informacijos centras.

PROJEKTO TIKSLAS

Projekto tikslas –  skatinti verslo plėtrą Šiaulių  apskrityje, stiprinant verslo paramos institucijų gebėjimus  – didinant jų teikiamų  paslaugų  kokybę, įvairovę  ir prieinamumą.  Projektas prisidės prie verslo plėtros skatinimo  Lietuvoje, stiprindamas verslo paramos institucijų gebėjimus  teikti kokybiškas ir prieinamas paslaugas, bei pakels jų kompetenciją verslo plėtros projektų inicijavimo, rengimo ir valdymo srityje, teikiant verslo paslaugas privačioms  bendrovėms ir besirengiant naudotis Europos Sąjungos  struktūrinių fondų parama.

Pakruojo verslo informacijos centro struktūra ir kontaktai