PATVIRTINTA

Pakruojo verslo informacijos centro direktorės

2020 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. V-14

 

INFORMACIJOS, SUSIJUSIOS SU GALIMOMIS KORUPCIJOS APRAIŠKOMIS, PRIĖMIMO IŠ ASMENŲ PAKRUOJO VERSLO INFORMACIJOS CENTRE TVARKOS APRAŠAS

 

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Informacijos, susijusios su galimomis korupcijos apraiškomis, priėmimo iš asmenų Pakruojo verslo informacijos centre tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja informacijos, susijusios su galimomis korupcijos apraiškomis Pakruojo verslo informacijos centre (toliau – informacijos), priėmimą.
 2. Informacijos rinkimo tikslas – padėti identifikuoti veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, bei imtis prevencinių veiksmų, siekiant šalinti šio neigiamo socialinio reiškinio priežastis.
 3. Už informacijos priėmimą iš asmenų Pakruojo verslo informacijos centre atsako direktorė, jai nesant atsako verslo vadybininkė.
 4. Direktorė ar verslo vadybininkė, priimdama informaciją, vadovaujasi pagarbos žmogaus teisėms, teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais, Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais veiklos etikos principais.

INFORMACIJOS PRIĖMIMAS

 1. Informacija yra priimama raštu arba žodžiu.
 2. Kreipimasis raštu gali būti siunčiamas paprastu arba registruotu laišku, taip pat elektroniniu paštu (direktore@pakruojovic.lt arba vadyba@pakruojovic.lt) arba įmetamas į dėžutę „Pageidavimai ir pasiūlymai Pakruojo verslo informacijos centre veiklos tobulinimo ir korupcijos prevencijos klausimais“ (toliau – Dėžutė), kuri yra Pakruojo verslo informacijos centre, adresu Pergalės g. 1, Pakruojis.
 3. Raštu pateikta informacija iš Dėžutės išimama, dalyvaujant direktorei, jai nesant – verslo vadybininkei vieną kartą per mėnesį, pirmą kalendorinio mėnesio darbo dieną.
 4. Direktorė arba verslo vadybininkė priima ir anoniminio pobūdžio informaciją (raštu bei žodžiu).

 

INFORMACIJOS PANAUDOJIMAS

 1. Informacija raštu, gauta tiesiai iš asmens, arba atsiųsta paštu, taip pat išimta iš Dėžutės registruojama informacijos, susijusios su galimomis korupcijos apraiškomis, registre.
 2. Informacija žodžiu įtraukiama į Registrą.
 3. Už Registro įrašų teisingumą ir informacijos registraciją atsako verslo vadybininkė.
 4. Informacijos registravimą kontroliuoja direktorė.
 5. Gautos informacijos pagrindu kryptingiau ir tiksliau yra atliekamas atitinkamų veiklos sričių korupcijos pasireiškimo tikimybės Pakruojo verslo informacijos centre įvertinimas; rengiama nauja Pakruojo verslo informacijos centro kovos su korupcija programa; teikiami pasiūlymai dėl korupcijos prevencijos ir kontrolės Pakruojo verslo informacijos centro direktorei; apie svarbią ir neatidėliotinų veiksmų reikalaujančią informaciją nedelsiant informuojama direktorė.

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Raštu priimama informacija turi būti parašyta valstybine (lietuvių) kalba, įskaitoma, pageidautina, kad būtų pasirašyta ją rašiusio asmens, nurodyta parašymo data, telefonų numeriai (kuriais galima susisiekti su informaciją teikiančiu asmeniu), gyvenamosios vietos adresas (atsakymui pateikti). Informacijoje turėtų būti trumpai ir aiškiai išdėstytos įvykio aplinkybės, laikas, vieta, nurodyti žinomi su aprašoma situacija susiję asmenys ir/ar jų pareigos, darbo vieta ar kiti duomenys. Gali būti nurodomi žinomi liudytojai, įrodymai, išdėstoma nuomonė.
 1. Priimta informacija yra saugoma Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Informacijos, susijusios su galimomis korupcijos apraiškomis, priėmimo iš asmenų Pakruojo verslo informacijos centre tvarkos aprašas viešai skelbiamas Pakruojo verslo informacijos centro interneto svetainėje pakruojovic.lt

________________________________

Paskutinį kartą atnaujinta: 24 kovo, 2020