Modernizavimo programa

Pakruojo verslo informacijos centras įgyvendina Pakruojo rajono savivaldybės tarybos patvirtintą Pakruojo rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą.

Programos pagrindas – Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymas bei įstatymų įgyvendinamieji teisės aktai.

Pagrindiniai programos įgyvendinimo etapai:

1. Namo investicijų plano rengimas;

2. Namo investicijų plano tvirtinimas;

3. Paskolos investicijų plano įgyvendinimui patvirtinimas;

4. Lėšas skolinasi savivaldybės paskirtas Programos administratorius, o ne būsto savininkai;

5. Viešųjų pirkimų organizavimas. Rangovo atranka. Techninio prižiūrėtojo atranka;

6. Projektavimas. Rangos darbai. Techninė priežiūra;

7. Atsiskaitymas už atliktus darbus;

8. Paskolos ir palūkanų dengimas.

Namo atnaujinimo metu galimi atlikti rangos darbai:

I. Valstybės remiamos energinį efektyvumą didinančios priemonės

1. Šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų atnaujinimas (modernizavimas):

1.1. šilumos punkto ar katilinės įrengimas, keitimas, pertvarkymas arba individualių katilų ir (ar) karšto vandens ruošimo įrenginių įrengimas ar keitimas, taip pat atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės ar aeroterminės energijos) įrengimas

1.2. šildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas ir (ar) balansavimas, šildymo prietaisų ir (ar) vamzdynų keitimas, ir (ar) vamzdynų izoliavimas, ir (ar) termostatinių ventilių įrengimas, ir (ar) individualių šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos įrengimas

1.3. karšto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdynų keitimas ir (ar) izoliavimas

2. Vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, įskaitant mechaninio vėdinimo sistemos su šilumogrąžos (rekuperacijos) funkcija įrengimas.

3. Stogo ar perdangos pastogėje šiltinimas, įskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimą ar deformacijų šalinimą, stogo dangos keitimą, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymą ar įrengimą, arba naujo šlaitinio stogo (be patalpų pastogėje) įrengimas (įskaitant kopėčias ar laiptus į pastogę), apšiltinant jį arba perdangą pastogėje.

4. Išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą, esamų lietvamzdžių demontavimą, įrengimą ar keitimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą (išskyrus keitimą naujais) ir nuogrindos sutvarkymą.

5. Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą.

6. Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko durų (įėjimo, tambūro, balkonų, rūsio, konteinerinės, šilumos punkto) keitimas (įskaitant susijusius apdailos darbus), įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas).

7. Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus.

8. Rūsio perdangos šiltinimas.

9. Liftų atnaujinimas (modernizavimas) – jų keitimas techniniu energiniu požiūriu efektyvesniais liftais, įskaitant lifto ir priėjimo prie lifto pritaikymą neįgaliųjų poreikiams.

10. Bendrojo naudojimo elektros inžinerinės sistemos ir (ar) apšvietimo sistemos atnaujinimas (modernizavimas) (elektros kabelių keitimas, šviesos diodų (LED) apšvietimo ir automatinės apšvietimo valdymo sistemos įrengimas).

II. Kitos namo atnaujinimo priemonės, kurioms gali būti suteikiamas lengvatinis kreditas:

11. Kitų pastato bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų (priešgaisrinės saugos, geriamojo vandens, buitinių ir lietaus nuotekų, drenažo, taip pat ir namui priklausančių vietinių įrenginių) atnaujinimas ar keitimas.

12. Konstrukcijų (balkonų laikančiųjų konstrukcijų ir saugos aptvarų, stogelių virš įėjimo į pastatą), kurios nesusijusios su energinį efektyvumą didinančiomis priemonėmis, nurodytomis pirmajame šios lentelės skyriuje, keitimas – teisės aktų nustatyta tvarka pripažintos jų avarinės būklės likvidavimas.

13. Bendrojo naudojimo laiptinių paprastasis remontas (vidaus sienų, lubų, grindų paruošimas dažymui ir dažymas ir laiptų, laiptų turėklų atnaujinimas ir dažymas).

Kaip tapti programos dalyviu

Jei jūsų namas neturi parengto investicijų plano – reikia pateikti laisvos formos prašymą Pakruojo verslo informacijos centrui, kad būtų organizuojamas pirminis susirinkimas.

Pirminio susirinkimo tikslas – supažindinti gyventojus su daugiabučių namų atnaujinimo programa ir sąlygomis bei priimti sprendimą dėl investicijų plano rengimo.

Atkreipiame dėmesį, kad paskelbus susirinkimo datą ir negalint dalyvauti susirinkime, buto savininkas gali atvykti į Pakruojo verslo informacijos centrą ir balsuoti 2 savaites iki susirinkimo dienos, balsas bus užskaitomas kaip dalyvaujančio susirinkime.

Atkreipiame dėmesį, kad sprendimas rengti investicijų planą nėra lygus sprendimui atnaujinti daugiabutį. Sprendimas atnaujinti daugiabutį vardiniu balsavimu priimamas tvirtinant investicijų planą, todėl butų savininkai turėtų aktyviai dalyvauti visuose organizuojamuose susirinkimuose.

Kilo klausimų dėl modernizavimo programos?

Paskutinį kartą atnaujinta: 10 birželio, 2024